Upravljanje družbe


Upravljanje krovne družbe Kolpa, d.d., temelji na veljavni zakonski ureditvi in na internih aktih družbe ob spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Poteka po dvotirnem sistemu: družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Pri tem oba organa spoštujeta načeli medsebojnega zaupanja in razmejevanja odgovornosti.

Organi družbe so:
Uprava
vodi družbo samostojno, na lastno odgovornost in v dobro družbe, pri čemer redno poroča nadzornemu svetu. Trenutno upravo družbe Kolpa, d.d., sestavlja en član z mandatom do leta 2017.

Nadzorni svet izbere, imenuje in odpokliče člane uprave. Sestava tričlanskega nadzornega sveta je določena s Statutom družbe Kolpa d.d., organiziranost dela nadzornega sveta pa opredeljuje Poslovnik o delu nadzornega sveta. 

Skupščina delničarjev je najvišji organ družbe. Na njej svoje pravice neposredno uveljavljajo delničarji družbe ter odločajo o statutarnih spremembah. Uprava je dolžna sklicati skupščino delničarjev vsaj enkrat letno.

 


Natisni